കൊയിലാണ്ടിയിൽ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുക അദാനിയുടെ കമ്പനി


കോഴിക്കോട്: ചെങ്ങോട്ടുകാവ് -നന്തി ബൈപ്പാസ് ഉൾപ്പെടെ വെങ്ങളം മുതൽ അഴിയൂർവരെ ദേശീയപാത ആറുവരിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അദാനി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ടെൻഡറിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഇതോടെ കൊയിലാണ്ടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിർവഹിക്കും.

45 മീറ്റർ വീതിയിൽ ആറ് വരിയിലാണ് ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കുക. വെങ്ങളം മുതൽ അഴിയൂർവരെ 40.800 കിലോമീറ്റർ പാത നിർമാണത്തിനായി 1838 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് കമ്പനി നൽകിയത്.

നാഷണൽ ഹൈവെ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹൈബ്രിഡ് ആ്ന്വിറ്റി പദ്ധതി പ്രകാരം റോഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്.